Forslaget til ny havne- og farvannslov virker mot sin hensikt

Formålet med den nye loven var å sikre mer godsoverføring og styrke sjøtransporten for fremtiden. Med full liberalisering av havneinfrastrukturen går regjeringen motsatt vei. Nå øker risikoen for et dyrere, dårligere og mindre fremtidsrettet havnetilbud i Norge.

Kvitnos Og Kvitbjorn
Sjøtransporten står for 50 % av vår nasjonale godstransport, og 80 % av internasjonal godstransport.

- Dette er veldig synd for satsingen på den mest miljøvennlige transportformen, nemlig sjøtransporten. Dette er også svært uheldig for den storstilte og fremtidsrettede miljøsatsingen i norske havner. Frislippet av havnekapitalen kan, og vil, føre til forvitring av samfunnskritiske havnearealer, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Full liberalisering gir økt press
Regjeringen la 10. april frem forslag til ny havne- og farvannslov. Lovforslaget åpner for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten.

- Nå er det slik at vi har fornuftige og forutseende kommunepolitikere i dette landet. Men det er ikke kommunepolitikernes oppgave å ta nasjonale hensyn. Derfor øker sjansen for at havnearealene bygges ned, og at denne kapitalen blir brukt til helt andre formål enn til utbygging av miljøvennlig havneinfrastruktur. Full liberalisering av havnekapitalen er svært uheldig for satsingen på sjøveien, sier Engan.

Samfunnskritisk infrastruktur under press
Havnene er helt avgjørende for vår nasjonale infrastruktur. Sjøtransporten står for 50 % av vår nasjonale godstransport, og 80 % av internasjonal godstransport. Lasten går via havnene på kysten, og havnene har derfor stor nasjonal interesse.

- Telefonen du holder i hånden for å lese denne artikkelen kom sjøveien. Store deler av det du bruker i hverdagen kom sjøveien. Sjøveien er ferdig brøytet, saltet og er den mest miljøvennlige transportformen. For å nå klimamålene er vi avhengige av mer godsoverføring – fra vei til sjø. Jeg tror ikke regjeringen har tenkt nøye nok igjennom hvordan dette lovforslaget vil svekke mulighetene for mer sjøtransport, sier Engan.

Infrastruktur i havner er svært kostbart og bygging av ny infrastruktur krever store investeringer. Omleggingen til lavutslippssamfunnet krever også ekstraordinære investeringer i havnene som skal tilby ulike typer grønne drivstoffløsninger til skip i fremtiden.

- Spissformulert vil jeg si at vi nå nesten må velge: Vil vi ha flere leiligheter langs sjøkanten med utsikt til havet, eller vil vi ha mer miljøvennlig sjøtransport med utsikter til klimagasskutt og avlasting av veinettet? Jeg tror de fleste vil prioritere det siste, sier Engan.

I Granavolden-plattformen fra januar, sier regjeringen at den vil «legge frem en ny havne- og farvannslov for å styrke sjøtransportens konkurranseevne».

- Vi kan ikke si at regjeringen med lovforslaget har lykkes med å innfri målsettingen i regjeringsplattformen. Vi fester vår lit til at Stortinget kan bidra til å gjøre de nødvendige justeringene, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Les Maritimt Forums høringssvar til Stortinget her