Maritimt Forum deltok på høringer på Stortinget

Maritimt Forum har deltatt på høringer i fire av komiteene i Stortinget i oktober, og komme med flere konkrete innspill i den pågående prosessen rundt Statsbudsjettet 2020.

Høring Stortinget
Fra høring i Utdanning og forskningskomiteen. Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum, nr. to fra venstre

Maritimt Forum mener at regjeringen har vist klare maritime ambisjoner gjennom relevante strategier og flere statsbudsjetter. Forslagene til bevilgninger på til sammen 100 mill. kr. til hurtigbåtsatsingen og til flåtefornyelse av lasteskip er en god oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart som ble lansert i juni 2019, og en god begynnelse for å nå målene om utslippskutt. Det er også positivt at regjeringen bevilger 55 mill. kroner til utviklingen av Ocean Space Laboratories er positivt.

I tillegg til å skryte av Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 202, kom Maritimt Forum med flere forbedringsforslag:

I møte med Energi og miljøkomiteen la Maritimt Forum vekt på følgende punkter

1. Det bør etableres en toppfinansieringsordning for flåtefornyelse i nærskipsfarten

2. Etablering av industriell satsing på havvind

Les hele høringsnotatet til Energi og miljøkomiteen

I møte med Utdanning og forskningskomiteen kom Maritimt Forum med følgende innspill:

1.Økt behov for digital kompetanse i maritim næring

2. Endring i finansieringskategori for maritim utdanning

3. Økt driftstilskudd til skoleskipene

4. Satsing på etter- og videreutdanning

Les hele høringsnotatet til Utdanning og Forskningskomiteen.

I møte med Næringskomiteen la Maritimt Forum vekt på følgende punkter

1. Grunnleggende rammebetingelser for den maritime klyngen

2. Grønn skipsfart og havbasert energi

3. Maritim forskning og innovasjon

Les hele høringsnotatet til Næringskomiteen.

I møte med Transport og kommunikasjonskomiteen kom Maritimt Forum med følgende innspill:

1. Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen

2. Behov for å styrke oppfølgingen sjøtransporten i lys av målene i NTP

3. Det er behov for å redusere og forenkle avgifts- og gebyrregimet for nærskipsfarten,

Les hele høringsnotatet til Transport og kommunikasjonskomiteen