Maritimt Forums innspill til Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges frem for Stortinget 7. oktober. Maritimt Forum har levert et oppdatert innspill til flertallsregjeringen.

Statsbudsjettet 2020

Maritimt Forum mener at regjeringen viser vei med klare maritime ambisjoner i sin politiske plattform. Gjennom strategier og flere statsbudsjetter er det lagt frem viktige tiltak for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser i norsk maritim næring.

Våre viktigste saker handler om å opprettholde de avgjørende refusjons- og nettolønnsordningene for norske sjøfolk, og en konkurransedyktig rederiskatteordning. Det er også viktige å styrke tiltakene for grønn skipsfart, incentivordning for godsoverføring og satsing på maritim utdanning og livslang læring.

Det var gledelig at regjeringen før sommeren la frem sin handlingsplan for grønn skipsfart. Det er avgjørende at handlingsplanen følges opp med konkrete tiltak og virkemidler, i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Vi menet alt dette vil bidra til ytterligere styrking av den maritime konkurransekraften.

Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2020 i denne linken.