Skipsfarten tar klimaansvar: Foreslår fond til utvikling av nullutsilppsløsninger

En samlet internasjonal skipsfartsnæring foreslår å opprette et fond som skal finansiere lav- og nullutslippsløsninger.

Hav Sjo

Forslaget fra en samlet internasjonal skipsfartsnæring går ut på at alle skip betaler to amerikanske dollar per tonn drivstoff de kjøper. Over ti år vil dette bidra til 50 milliarder kroner til forskning og utvikling. Fondet skal opprettes i regi av IMO, FNs skipsfartsorganisasjon. Forslaget må nå behandles av de ulike medlemslandene i IMO.

Skipsfartsnæringen tar klimaansvar
Lasse Kristoffersen, visepresident i International Chamber of Shipping (ICS) og president i Norges Rederiforbundet, mener forslaget er et viktig og offensivt grep som viser at næringen tar utslippskutt på alvor.

- Det er første gang en samlet internasjonal næring foreslår å pålegge seg selv en avgift på drivstoff. Fondet vil bidra med viktig kapital til utvikling av nye lav- og nullutslippsløsninger for skip i internasjonal fart. Samtidig sender det et viktig signal om det i fremtiden vil koste mer å forbruke fossilt drivstoff og at hele næringen nå må starte omstillingen til en nullutslippsfremtid, sier Kristoffersen.

I fjor vedtok IMO at skipsfarten innen 2050 skal kutte sine utslipp med 50 prosent, målt fra 2008-nivå. Videre er målet at skipsfarten skal bli karbonfri så raskt som mulig innen dette århundret. I realiteten innebærer dette at det må utvikle helt ny teknologi og alternative drivstoff, eller energibærere, som kan redusere utslippene med 70- 90 prosent per skip, målt mot dagens løsninger. Dette må til dersom vi skal nå målet om halvering av de absolutte utslippene innen 2050, samtidig som vi tar høyde for veksten i internasjonal handel.

Et slags NOx-fond på globalt nivå
Forslaget som nå fremmes av en internasjonal næring innebærer at man oppretter et internasjonalt forsknings- og utviklingsråd. Dette rådet skal forvalte fondet under ledelse og oppsyn av IMO. Fondet vil ligne på det norske NOx-fondet som har bidratt til utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i fergesektoren og i offshoreskip.

- Fortsatt mangler vi teknologi som gjør det mulig å seile utslippsfritt over lange avstander. Forslaget til fondsløsning vil sette helt ny fart i utviklingen av teknologi og løsninger i stor skala. Det vil bidra til en kraftig økning av midlene til forskning, utvikling og utrulling av nullutslippsteknologi, noe som er helt avgjørende for at vi skal nå målene om vesentlige reduksjoner i utslippene, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.