Maritim næring står i fare for å bli halvert

Effekten av koronapandemien og oljeprisfallet får dramatiske konsekvenser for den norske maritime klyngen. Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim industri, og det haster med motkonjunkturtiltak.

Korona

Norsk maritim sysselsetting kan falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det samme tidsrommet.

Det viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum.

- Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Les rapporten her.

Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenariet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022. Legger man det pessimistiske scenariet til grunn, er utsiktene enda dystrere: Nesten en halvering av maritim næring i 2022.

Hovedscenariet viser for tidsrommet 2019 til 2022 et fall i omsetningen fra 445 milliarder kroner til 335 milliarder kroner, eller 110 milliarder kroner. Det utgjør nær 25 prosent.

- Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, en kompetanse som vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å fremdrive maritime nullutslippsteknologier, for vekst innen bærekraftig energi og for matproduksjon fra havet, sier Engan.

Gryteklare prosjekter vil holde hjulene i gang

Maritimt Forum har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen. Pakken inneholder blant annet forslag om forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang samt en midlertidig endring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

- Maritim næring er en fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier Ivar Engan.

Maritimt Forum mener det er viktig at tiltakene utformes med så høyt norsk innhold som mulig, at de bidrar til det grønne skiftet og har et fremtidig eksportpotensial. Tiltakene må også utformes slik at de har en effekt allerede i 2020.

Les Maritimt Forums innspillspakke her.