Maritim slagkraft i 30 år

Den 18. april 1990 samlet det maritime Norge seg i Oslo for å etablere Maritimt Forum. Etter utflagging og kampen rundt NIS på 80-tallet, var det tid for å samle kreftene.

Ivar Engan
Ivar Engan leder Maritimt Forum i jubileumsåret 2020.

Sjøfartens nye maktforum
«Sjøfartens nye maktforum» lød overskriften i Aftenposten et halvår etter. I ingressen het det at strid og konflikter nå var et tilbakelagt stadium.

I løpet av sommer- og høstmånedene er tonen blitt totalt forandret. Nå fokuseres det på fellesinteressene fremfor stridstemaene. Stikkordet er Maritimt Forum. Et nytt maktsentrum er dannet i norsk samfunnsliv, skrev Aftenposten.

Store ord i rikspressen.

– Det er artig å se tilbake på, men ambisjonen vår er fortsatt å være et like kraftfullt talerør for en samlet maritim næring som den gangen, sier dagens leder av Maritimt Forum, Ivar Engan.

I tiden etter 1990 har han fått mange kollegaer rundt omkring i de regionale maritime foraene i Norge.

– Vi dekker kysten rundt fra Oslo til Narvik, smiler Engan.

En av dem som har vært med neste hele veien er Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

- Per Morten Vigtel var første daglige leder i Oslo. Han hadde godt innsyn i næringen, hadde god teft for riktige saker og i tillegg et meget godt og kompetent styre å lene seg på. Per Morten gjorde en kjempeinnsats og la på mange måter grunnlaget for den suksess Maritimt Forum oppnådde og for det Maritimt Forum er i dag, sier Husjord.

- For meg er det en glede å se at Maritimt Forum fortsatt blomsterer etter 30 år, sier Per Morten Vigtel selv.

Bilde2
Faksimile fra Aftenposten 27.10.1990. Foran sitter Maritimt Forum første styreleder, Jens Ulltveit-Moe. Bak ham f.v. Carsten Houm i Unitor, Jon Ivar Nålsund fra Fellesforbundet og Edvin Ramsvik i Norsk Sjømannsforbund.

Samarbeid etter strid
I 1970 og 1980-årene var norsk skipsfart preget av omfattende utflagging. Etableringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister i 1987 reverserte denne utviklingen, men registeret ble ikke til uten motstand fra sjøfolkene som fryktet for arbeidsplassene sine.

Det var Norges Rederiforbund, TBL-skip, Skipsutstyrsgruppen i TBL, Norsk Skipsmeglerforbund og Det Norske Veritas som var med i Maritimt Forum fra stiftelsesdagen, men sjøfolkenes organisasjoner kom raskt til. Det gjorde også Fellesforbundet. Da regjeringen Syse la frem sitt statsbudsjett for 1991, valgte TBL, Rederiforbundet og Fellesforbundet samlet å la seg representere av Maritimt Forum. En av sakene som ble adressert, var regjeringens forslag om kutt i statsstøtten til skipsverftene. Kuttforslaget kom samtidig med at krisen i Gulfen hadde ført til kontraheringsstopp fra rederienes side. Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samlet seg mot et kuttforslag de anså var en trussel mot verdiskapingen i den maritime klyngen.

– Slik har det vært siden også. Sammen fikk vi på plass en refusjonsordning i 1994 for å styrke sysselsettingen av norske sjøfolk. I 1996 kom en internasjonalt konkurransedyktig rederiskatteordning. Senere ble det politisk strid om innretningen av disse ordningene, men alt i alt er ordningene blitt videreutviklet. Vi ser i dag gjerne forbedringer i refusjonsordningen, men jeg våger å påstå at uten samholdet i Maritimt Forum, ville ikke den maritime klyngen ha hatt de samme rammevilkårene som den har i dag, sier Engan.

Bilde3
Slik ble etableringen av Maritimt Forum kunngjort i en annonse i Stavanger Aftenblad 27.03.1990.

Porters klyngeforskning
Bak etableringen av Maritimt Forum lå imidlertid ikke bare et ønske om å styrke påvirkningsarbeidet. Det lå også en gryende erkjennelse av at rederiene var en del av en maritim klynge. Michael Porter ledet på slutten av 1980-tallet et prosjekt hvor man undersøkte empirisk hvilke suksesskriterier som legger grunnlaget for konkurransedyktige næringer i et land. Han kom opp med den såkalte diamantmodellen. Veldig forenklet går denne ut på at der hvor bedrifter innen samme bransje er lokalisert nær en annen og er i skarp konkurranse, der virker disse bedriftene forsterkende på hverandre. I næringspolitikken får dette som konsekvens at det er klokt å satse på de næringene i et land som utgjør sterke næringsklynger.

I Norge fulgte professor Torger Reve opp denne forskningen.

– For Maritimt Forum var det, og er det fortsatt, viktig å vise at nettopp Norge har en slik maritim klynge, ikke bare av stor betydning her hjemme målt mot andre næringer, men av internasjonalt format. Vi skal være en organisasjon som synliggjør hvordan så vel rederier som verft, utstyrsleverandører og tjenesteytende maritime bedrifter, inngår i en klynge og hva den klyngen samlet sett betyr for norsk økonomi, sier Engan.

Derfor utarbeider Maritimt Forum årlige verdiskapingsrapporter, og derfor bestilles det rapporter som viser hvordan ulike politiske tiltak virker inn i den maritime klyngen.

– Nå står vi i en pandemi etter at offshorekrisen i mange år hadde herjet med næringen vår. Maritimt Forum får rapporter fra Menon om virkningene i den maritime klyngen av koronakrisen, men også om hvilken virkning myndighetenes krisetiltak har. Slik blir vi bedre i stand til å utforme våre innspill til krisetiltak, sier Ivar Engan.

Rekruttering og nettverk
Foruten næringspolitikk og synliggjøring av den maritime klyngen, står Maritimt Forum på ytterligere to bein. Helt fra starten har rekrutterings- og utdanningssaker vært viktig ved siden av nettverksarbeidet.

– Vi har gjennom årene gjennomført en rekke rekrutteringskampanjer til jobber på sjøen, og betydningen av å bidra til samarbeid mellom medlemsbedriftene våre og til at de skal føle samhørighet under en felles paraply, er viktig for oss, sier Engan.

På kontoret har han hjelp av blant andre en egen maritim kadettkoordinator. I dag er det Vivian Jonsson som har ansvaret for å hjelpe søkere til kadettplass hos rederiene. I mange år hadde Tor Egil Fjelde denne stillingen etter at han sluttet i stillingen som rektor på skoleskipet Gann.

– Når vi først er inne på skoleskipet Gann, må vi kanskje ha lov til å si at Maritimt Forum spilte en svært aktiv rolle for å sikre finansieringen av nytt skoleskip tilbake i 2006. Det kan jeg si desto mer som at det ikke var jeg som ledet Maritimt Forum den gangen. Samtidig vil jeg ikke underslå at Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse var helt avgjørende, smiler Ivar Engan.

Maritimt Forum består av åtte regionale maritime fora i tillegg til Maritimt Forum sentralt. Disse er:

  • Maritimt Forum Oslofjorden – Ocean Industry Forum Oslofjord
  • Maritimt Forum Sør
  • Maritimt Forum Stavangerregionen
  • Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland
  • Maritime Bergen
  • Maritimt Forum Nordvest
  • Maritimt Forum Midt-Norge
  • Maritimt Forum Nord
Maritimt Forum Samling August 2020
Maritimt Forum samlet i Arendal i august 2020. F.v. Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, Christine Wiig, Maritimt Forum, Sverre Meling jr., Maritim Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Jørn Askvik, Short Sea Promotion Centre, Fride Solbakken, Maritimt Forum Stavangerregionen, Bjørn R. Saltermark, Maritimt Forum Sør, Maiken Meyer, Maritimt Forum Oslofjorden, Tom O. Kleppestø, Maritimt Forum Oslofjorden, Wollert Krohn-Hansen, Maritimt Forum Midt-Norge, Vivian Jonsson, Maritimt Forum, Terje Brinck Løyning, Maritimt Forum Nord og Ivar Engan, Maritimt Forum. Siv Remøy Vangen i Maritime Bergen var ikke til stede da bildet ble tatt.