Maritimt Forum fikk gjennomslag i Sjøsikkerhetsmeldingen

Sjøsikkerhetsmeldingen er ferdigbehandlet og Maritimt Forum fikk gjennomslag for sine synspunkt om Nordområdene.

190521 Olbi 7565
Foto: Oda Iden, Sjøforsvaret

Stortinget behandlet Stortingmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» og Næringskomitéens innstilling tirsdag 21. april. Næringskomitéens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

I kapittelet om Nordområdene trakk komitéen fram de to SARiNOR-prosjektene som Maritimt Forum Nord har ledet. Komitéen hadde lagt merke til delkonklusjonen om at dagens cruise-trafikk i polare farvann ikke opererte under de samme risikorammer som på fastlandet.

Komitéen trakk også fram funn fra SARex-øvelsene i perioden 2016-2018 som viste at «redningsutstyret om bord i skip som trafikkerer polare farvann, trenger oppgradering, og at kompetansen til sjøfolkene om bord må styrkes». Disse øvelsene ble for øvrig ledet av Universitetet i Stavanger, med deltakelse fra Maritimt Forum Nord, blant mange andre.

Innstillingen følger dette opp ved understreke viktigheten av å satse på maritim kompetanse. Den trekker fram rapporten fra Sopra Steria som på oppdrag fra Næringsdepartementet, utførte en utredning om behovet for å opprette et arktisk maritimt kompetansesenter. Komitéen støtter regjeringens beslutning om å etablere en arktisk maritim kompetanse node under ledelse av Maritimt Forum.

Videre understreker komitéen viktigheten av at dette arbeidet tar utgangspunkt i innmeldte problemstillinger, utfordringer og behov fra aktører i skipsfartsnæringen. De viser til at Maritimt Forum representerer denne næringen, og at Maritimt Forum Nord har høstet verdifull erfaring ved å lede og gjennomføre SARiNOR og SARex-prosjektene.

«Å plassere ledelsen av arktisk maritim kompetansenode hos Maritimt Forum vil sikre en erfaringsbasert, praktisk og næringsrettet tilnærming til arbeidet med å koordinere og samordne styrking av arktisk maritim kompetanse.

Universiteter, fagskoler og videregående skoler blir viktige deltakere i kompetanseplattformen for å kunne levere denne kompetansen.»