Maritimt Forum har lansert ny politisk plattform

Den politiske plattformen vil være et viktig dokument i forbindelse med vårt politiske påvirkningsarbeid i årene framover.

Politisk Plattform 2020

Den politiske plattformen vil være et viktig dokument i forbindelse med vårt innspill til regjeringens nye maritime strategi, innspill til partienes programprosesser og som et utgangspunkt for Maritimt Forums politiske arbeid mot valget i 2021.

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk.

Gjennom tett samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv legges grunnen for størst mulig maritim verdiskaping, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge. Potensialet for en betydelig vekst i havnæringene er godt dokumentert.

For å videreutvikle den norske maritime klyngens globale lederposisjon, er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.

Vi har utarbeidet politikknotat på følgende områder:

  1. Videreutvikle grunnleggende rammebetingelser
  2. Satse på maritim forskning, utvikling og kompetanse
  3. Styrke maritim utdanning
  4. Sørge for en konkurransedyktig norsk offshorenæring
  5. Sørge for mer godsoverføring fra vei til sjø
  6. Grønn skipsfart - satse på maritim klimateknologi
  7. Etablere nødvendig infrastruktur og beredskap i nordområdene
  8. Styrke samarbeidet mellom havnæringene
  9. Sikre gode rammevilkår for havvind
  10. Bidra til å skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk

Du kan laste ned den politiske plattformen her