Nordområdemeldingen og Maritimt Forum Nord

Regjeringen la fram en ny Nordområdemelding 27. november, og meldingen inneholder flere innspill fra Maritimt Forum Nord. - Meldingen viser at Maritimt Forum Nord har fått betydelig gjennomslag for sine innspill. Stortingets behandling av meldingen er lagt til Utenriks- og forsvarskomiteen, og vi ser frem til denne debatten som har stor betydning for næringen vår, sier Tor Husjord.

Tor Terje Sikkerhetsminister Nov2019 25
Beredskapskonferanse i Tromsø 18. november 2019. Fra venstre Statsråd Ingrid Smines Tybring-Gjedde, Tor Husjord, Terje Brinck Løyning, og statssekretær Heide Mari Olsen.

Tor Husjord, styreleder i Maritimt Forum Nord forteller at de tre hovedinnspillene fra Maritimt Forum Nord har vært:

  • Tiltak for å styrke den norske SAR-beredskapen i Arktis – faglige anbefalinger fra SARiNOR og SARex-prosjektene.
  • Tiltak for å sikre økt kunnskap og kompetanse om tilleggsutfordringene ved operasjoner i polare farvann – Nærings og fiskeridepartementets oppdrag til Maritimt Forum Nord om å etablere og administrere en arktisk kompetansenode.
  • Maritimt Forum Nord sitt arbeid med å skape en konkurransedyktig nordnorsk maritim leverandørindustri til havbruksvirksomheten.

Når det gjelder søk- og redningsberedskapen fremheves det i Nordområdemeldingen at SARex-øvelsene gir et viktig bakgrunnsmateriale til regjeringens arbeid med regelverket i IMO og Arktisk Råd. Videre fremhever meldingen den samhandlingsmodellen mellom ulike offentlige instanser og private aktører ved beredskapsøvelser på sjøen, og at SARex og SARex Svalbard-øvelsene «… har gitt verdifullt kunnskapsgrunnlag for myndighetenes videre arbeid med sjøsikkerhets og beredskap i polare områder.»

Nordområdemeldingen viser til at ansvaret for øvingsaktivitetene i nordområdene i dag er fordelt mellom for mange departementer og etater, nærmere bestemt 11 departementer og 26 etater/funksjoner, etter Maritimt Forum Nord sin kartlegging. I tillegg dreier det seg om et ukjent antall sivile aktører med ulike behov.

- Mange av øvelsene har overlappene øvingsmål, men det er ingen samordning av øvelsesprogrammer og aktiviteter. Erfaringsmessig går de fleste aktørene til Kystvakten eller Kystverket for å be om hjelp til å gjennomføre øvelsene sine. Kystvakten, Kystverket og andre hovedaktører har derfor pekt på behovet for å samordne disse øvelsene for å sikre en bedre ressursutnyttelse, redusere kostnader og skape mer og bedre gjensidig læring og erfaringsoverføring, uttaler Husjord.

Maritimt Forum Nord planlegger et oppfølgingsprosjekt til SARex-prosjektene for å ivareta behovet som Kystvakten med flere har påpekt. Prosjektet vil etablere et felles kontaktpunkt for planlegging, samordning og koordinering av øvingsmål, øvingsmål og logistikk knyttet til øvingsaktiviteten. Dette felles kontaktpunktet vil bli ivaretatt av Maritimt Forum Nord, og organiseringen av prosjektet vil bli foretatt etter den samhandlingsmodellen mellom offentlige instanser og private aktører, som Maritimt Forum Nord har hatt suksess med tidligere.

Nordområdemeldingen beskriver også tiltak for sikre økt kunnskap og kompetanse om tilleggsutfordringene ved operasjoner i polare farvann. Ett av tiltakene er at Regjeringen har etablert en arktisk maritim kompetansenode under daglig ledelse av Maritimt Forum Nord. Maritimt Forum Nord har mottatt oppdragsbrevet fra Nærings- og Fiskeridepartementet, og har nedsatt en styringsgruppe med representanter for næringen og offentlige etater. Styringsgruppen ledes av en representant fra DNV GL.

Det siste innspillet fra Maritimt Forum Nord til Nordområdemeldingen er et «… initiativ for å se nærmere på hvordan den nordnorske leverandørindustrien kan oppnå ytterligere framtidige leveranser til havbruksnæringen», slik det er gjengitt i meldingen.

Initiativet bygger på at den nordnorske havbruksklyngen i løpet av kort tid er blitt Nord-Norges største næring.

- Havbruk er en meget kapitalsterk og høyteknologisk virksomhet som av klima- og miljømessige årsaker flyttes nordover. Bedriftene i denne næringen har et stort behov for avanserte varer og tjenester, og det gir en historisk mulighet til å bygge opp en stor og konkurransedyktig leverandørindustri, forteller Husjord.

Maritimt Forum Nord vil derfor etablere en styringsgruppe for dette prosjektet etter den omtalte samhandlingsmodellen, og vil etter avtale med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, sende et saksdokument til Nærings- og fiskeridepartementet i januar 2021.

- Grunnen til at dette ikke sendes til Stortingets Utenriks- og forsvarskomité som saksbehandler Nordområdemeldingen, er at dette prosjektet er helt i startfasen, og at det derfor må utvikles i samråd med det ansvarlige departement for slike saker, avslutter Tor Husjord.