Nye økonomiske krisetiltak mot korona

Et bredt flertall på Stortinget er blitt enige om fase to av de økonomiske krisetiltakene mot følgene av korona. Flere av tiltakene omhandler maritim næring.

Stortinget

Disse er:

  • Innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 prosent.
  • Etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent.
  • Se på muligheten til å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass.
  • Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten.
  • Fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og lagring og presentere denne senest i statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
  • Øke Miljøteknologiordningen til 750 millioner kroner.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til flere klimatiltak på norsk sokkel, senest innen revidert nasjonalbudsjett, som også har potensiale til å utløse flere muligheter for norsk leverandørindustri.

– Maritimt Forum er godt fornøyd med arbeidet myndighetene legger i de økonomiske krisepakkene. De er avgjørende for at maritim næring skal komme seg gjennom krisen, og det må kraftfulle tiltak til. Vi har laget ett notat på hvilke tiltak vi mener er nødvendige, og vi kommer med flere innspill. Tiltakspakken som nå er lagt frem, stimulerer det grønne skiftet. Det er sammenfallende med hvordan Maritimt Forum mener krisetiltakene må tilrettelegges, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.