- Regjeringen driver med piratvirksomhet

Både Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet er kritiske til regjeringen og forslaget om å svekke rammevilkårene for norske sjøfolk

Johansen Pollestad Aasland
Morten Ørsal Johansen (FrP), Geir Pollestad (SP) og Terje Aasland (A)

- Vi er svært fornøyde med at vi har Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet med på laget i denne viktige saken, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritim Forum. Forslaget fremmes i en situasjon hvor næringen allerede er hardt og direkte rammet av koronakrisen og vil svekke konkurransekraften for norske sjøfolk vesentlig.

Morten Ørsal Johansen (FrP) startet spørrerunden og tok utgangspunkt i at FrP bidrog til å styrke nettolønnsordningen da de var i regjering, gjennom å lovfeste ordningen, utvide den og heve taket. Nå legger regjeringen opp til å svekke ordningen med 270 millioner kroner. Hvorfor er regjeringen så opptatt av å rasere den maritime næringen?

Svaret fra næringsminister, Iselin Nybø, var at regjeringen vil innføre tak fordi de vil ha forutsigbarhet og kontroll på kostnadene. Endringen knyttet til tankskip i utenriksfart kommer med bakgrunn i at dette tiltaket har lavere effekt på sysselsettingen enn det som var lagt til grunn i 2017.

I en oppfølging av svaret kommenterte Ørsal Johansen at flere land har tilsvarende ordninger og at norsk skipsfart er i en internasjonal konkurranse og bør ikke har dårligere ordninger enn våre konkurrenter.

Nybø svarte at det er satt ned et utvalg som skal se på områder knyttet til dette og som skal levere sin rapport rundt juletider. Dette vil nok generere til en ny debatt om hvordan vi organiserer ordningene våre for denne sektoren framover.

Geir Pollestad (SP) fulgte opp spørsmålet med å si at det er spesielt at regjeringen er mer opptatt av sin egen forutsigbarhet, og ikke forutsigbarhet for næringen. Det minner om piratvirksomhet å foreslå en endring av ordningen nå, noe som vil gjøre det dyrere å bruke norske sjøfolk.

Terje Aasland (A) mente det var uforståelig at en i en tid når sysselsettingen er så utrygg så kommer regjeringen med et slikt forslag i statsbudsjettet. Analyser viser at denne svekkelsen vil kunne medføre store konsekvenser for sysselsettingen i maritim næring. Hans spørsmål til statsråden var hvilke beregninger departementet har gjort vedrørende effekten av dette forslaget.

Til dette spørsmålet gjentok næringsministeren at de ønsket et tak for å ha kontroll på kostnadene, men at hun var innforstått med at forslaget vil kunne påvirke rederiene og at det vil omfatte sjøfolk og at departementet har estimat på dette. Til slutt presiserte hun at de foreslår et tak på ordningen og ikke å fjerne den helt.

- Vi håper at opposisjonen sørger for at dette forslaget ikke blir vedtatt og at ordningen heller blir styrket enn svekket i statsbudsjettet som vedtas før jul. Men nå er det viktig at en reversering av regjeringens forslag alene ikke blir framstilt som en seier for maritim næring. Nå trenger vi en styrket nettolønnsordning, men også andre aktivitetsfremmede tiltak for å komme igjennom denne krisen, sier Engan.