Sjøkart for grønn maritim vekst

Maritimt Forum har utarbeidet et sjøkart for grønn maritim vekst

Iselin Og Ivar
Fra styremøte i Maritimt Forum der næringsminister Iselin Nybø (til venstre ) fikk "Sjøkart for grønn maritim vekst" overlevert fra daglig leder Ivar Emngan i Maritimt Forum (bakerst)

Nylig fikk næringsminister Iselin Nybø (V) overrakt sjøkartet som er en del av Maritimt Forums innspill til den nye maritime stortingsmeldingen. Regjeringen vil legge den maritime meldingen til høsten.

Maritim næring vil være avgjørende for å muliggjøre det grønne skiftet og bidra til å løse klimautfordringene. Maritimt Forum ser også at grønne skipsfartsløsninger vil kunne utgjøre et viktig konkurransefortrinn for norsk maritim næring i tiårene fremover

- En storstilt satsing på grønn maritim næring vil ikke bare bidra til dekarbonisering. Det vil også bidra til økt verdiskaping, økt sysselsetting og store eksportinntekter som igjen vil bidra til å sikre velferden vår i fremtiden, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Maritimt Forum legger fram i alt 29 tiltak innenfor tema som hjemmemarked for grønn maritim teknologi, flåtefornyelse i nærskipsfarten, dekarbonisering i internasjonal skipsfart, havvind, globalt og regionalt samarbeid om grønn skipsfart og utdanning og kompetanse

- Vi mener at myndighetene spiller en avgjørende rolle i det grønne maritime skiftet. Offentlig innkjøpsmakt, miljøkrav og reguleringer har sammen med gode støtteordninger bidratt til mange gode teknologier og løsninger for å redusere utslipp og klimapåvirkning fra norsk skipsfart; dette må fortsette og styrkes dersom vi skal nå målene våre, sier Ivar Engan.

Les mer: SJØKART FOR GRØNN MARITIM VEKST