Søkerne må gjerne raske på

Olje- og energiminister Tina Bru har besvart stortingsrepresentant Terje Hallelands spørsmål om raskere fremdrift av konsesjonsprosessen for realisering av havvindprosjekter.

Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru under åpningen av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i sommer.

- Det er ingenting i veien for at søkeren fullfører de ulike stegene før fristene utløper, sier statsråden.

Terje Halland hadde utfordret henne med et skriftlig spørsmål. Der viste han blant annet til at en konsesjonssøknad sendt i 2021 tidligst kan gi produksjon i 2029.

- Jeg er opptatt av en effektiv og grundig behandling av saker om utbygging av fornybar energi, også til havs. Saksbehandlingsreglene i havenergiloven og havenergilovforskriften balanserer etter mitt skjønn disse to hensynene, svarer Tina Bru.

Hun viser til at en konsesjonssøknad med gjennomført konsekvensutredning skal leveres innen to år etter at det prosjektspesifikke utredningsprogrammet er fastsatt, at søknad om godkjenning av detaljplan skal leveres innen to år etter at det er gitt konsesjon, og at anlegget må være i drift innen tre år etter at detaljplanen er godkjent.

- Jeg mener dette er frister som bør stimulere til fremdrift, og kan vanskelig se at disse kan være vesentlig knappere, sier Tina Bru. Og føyer altså til at søkerne gjerne må raske på mellom fristene som er satt.

- Også til havs kan utbygginger av fornybar energi gi negative virkninger for miljø og andre interesser. Jeg mener det er viktig at konsesjonsprosessene gir muligheter for å gi innspill før det tas beslutninger. Det er derfor lagt opp til høring av konsekvensutredningsprogrammet før dette fastsettes, og høring av gjennomført konsekvensutredning og konsesjonssøknad før det tas beslutning i konsesjonsspørsmålet. Å gi mulighet for innspill og å gjennomføre konsekvensutredninger vil ta noe tid, men jeg mener dette er nødvendig for å sikre gode prosesser og et godt beslutningsgrunnlag. Retten til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven og dette kan også gjøre at prosessen tar noe lenger tid, heter det i olje- og energiminister Tina Bru sitt svar.