- Vi trenger maritime opplæringskontor

Forslaget om å legge mer av det juridiske ansvaret for lærlinger til bedriftene bør legges bort.

Fra Sjøkurs4

Maritimt Forum har i høringen til «NOU 2019:23 Ny Opplæringslov», gitt tydelige innspill til viktigheten av de maritime opplæringskontorene.

- Maritim næring trenger opplæringskontorene. Forslaget om å legge mer av det juridiske ansvaret for lærlinger til bedriftene må legges bort, sier daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan i brevet til Kunnskapsdepartementet.

Den norske maritime klyngens globale lederposisjon beror på at den ligger i front på kunnskap. Derfor er maritim utdanning, etterutdanning og kompetanseutvikling helt avgjørende for å videreutvikle posisjonen som en verdensledende maritim nasjon.

Det er fire maritime opplæringskontor i Norge. Opplæringskontorene har lærlinger i matrosfaget, motormannfaget, maritim elektrikerfaget, kokkfagene, servitørfaget og kontorfaget. Per i dag har opplæringskontorene 1 278 aktive lærlinger, dette utgjør ca. 80 pst. av de maritime lærlingene i Norge.

I tillegg til å være godkjent i sine respektive fylkeskommuner er de maritime opplæringskontorene også godkjent som maritim utdanningsinstitusjon i Sjøfartsdirektoratet, og har et kvalitetssikringssystem som er sertifisert i DNV GL. All maritim utdanning må være i henhold til de internasjonale krav.

Opplæringslovutvalgets gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget viser hvor omfattende og nødvendig opplæringskontorenes arbeid er for å få elever ut i og gjennom læretiden. Opplæringskontorene utgjør en viktig del i fagopplæringen, og det er behov for å regulere opplæringskontorene gjennom lov og forskrift, men som noe annet enn en lærebedrift.

- Det er viktig at lærlinger har tilgang på rådgivning og karriereveiledning, ikke bare når de er elever på skolen. Vi støtter forslaget om å innføre en plikt for fylkeskommunen til å sørge for at lærlinger skal ha tilgang på rådgivning om utdannings- og yrkesvalg og rådgivning som sosiale og personlige forhold. Vi mener at det er avgjørende at y-nemndenes råd tillegges avgjørende innflytelse, og at ynemndene bør ha vedtakskompetanse i dimensjoneringsspørsmål. Dette for å sikre en dimensjonering etter arbeidslivets behov for kompetanse og tilgangen på læreplasser, skriver Engan.

Både Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og Maritimt Forum har leverte høringsinnspill hvor de støtter en videreføring av ordningen med maritime opplæringskontor.

I Norge finnes det i dag fire maritime opplæringskontorer:

Les hele brevet fra Maritimt Forum til Kunnskapsdepartementet her.