Forventninger til budsjettforhandlingene på Stortinget

Den nye regjeringen offentliggjorde sine forslag til budsjettendringer på mandag. Nå går de i forhandlinger med SV. Maritimt Forum har forventninger til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes ytterligere, og at en satser enda mer på grønne maritime løsninger.

Tilleggsnummer 2022

Den nye regjeringen lanserte mandag et forslag som reverserer store deler av kuttforslaget til den avgåtte regjeringen i hele nettolønnsordningen. Blant annet en økning av taket fra 189 000 til 220 000 for både NOR- og NIS-registrerte fartøy.

- Taket for NOR-skip ble fjernet i 2016, men ble foreslått gjeninnført i budsjettforslaget nå i høst. Regjeringen har ikke reversert dette svært uheldige forslaget fra Solberg-regjeringen. Store deler av nærskipsfarten opererer allerede med lave marginer, og forslaget slik det nå står vil føre til en sterk svekkelse av norske rederier og en nedbygging av NOR-registeret, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

- En annen snubletråd fra Solberg-regjeringen, som den nye regjeringen dessverre ikke har klart å reversere, er fjerning av taket for nettolønnsordningen for 5. og 6. termin. Den maritime næringen er fortsatt sterkt preget av koronakrisen, og derfor er det viktig å opprettholde dette tiltaket, sier Engan.

Kondemneringsordningen
I budsjettforliket mellom FrP og den avgåtte regjeringen ble det i fjor satt av 150 millioner kroner til en kondemneringsordning for 2021, men den er ikke foreslått videreført for 2022.

- En videreføring av kondemneringsordningen for neste år vil være et viktig bidrag for resirkulering av den delen av flåten som er miljøteknologisk utdatert, og som skal erstattes av nye fartøy med lav- og nullutslipp. Dessuten gir ordningen høy aktivitet ved norske verft. Derfor er det viktig at SV bidrar til å skaffe penger til at ordningen videreføres, sier Engan.

Batterihybridisering av den norske offshoreflåten
Enova har vedtatt å avvikle programstøtten til batterihybridiseringen av offshore forsyningsfartøy, og gitt korte tidsfrister for når innvilgede prosjekter må gjennomføres. Offshorerederiene rekker ikke å få på plass oppstart innen fristene.

- Vi ber regjeringspartiene og SV om å anmode Enova om å endre fristene for batteristøtten til offshore, slik at innvilgede prosjekter kan gjennomføres i 2022. Dette er penger som allerede er gitt tilsagn til, og det vil innebære en klimaforbedring uten at det koster mer penger, sier Engan.

Styrke sjøveien
I budsjettforslaget ligger det dessverre ingen reell satsing på overføring av gods fra vei til sjø. Den nye regjeringen foreslår å kompensere økt CO2-avgift for landtransporten, med lavere veiavgift, lavere elavgift og lavere forsikring. Men det er ikke foreslått tilsvarende kompensasjoner i skipsfarten. Dette vil virke konkurransevridende i favør av landtransporten, og flytte mer gods fra sjø til vei.

- Vi håper SV vil bidra til å sørge for at sjøveien som er miljøveien, fortsatt skal ha gode rammevilkår, avslutter Engan.