Klimaplanen: gode ambisjonene som må følges opp med sterke virkemidler

Fredag 8. januar la regjeringen frem forslag til hvordan Norge skal nå klimamålet i Paris-avtalen og samtidig skape grønn vekst.

Klimaplan 2021 2030

Det grønne maritime skiftet er allerede godt i gang i Norge. For å nå de ambisiøse klimamålene trenger vi mer samarbeid, og en ambisiøs grønn maritim politikk fra myndighetene. Klimaplanen som ble presentert på fredag inneholder mange gode ambisjoner, men vi i Maritimt Forum savner flere virkemidler for å kunne oppnå målene om å kutte utslippene og utvikle ny teknologi i maritim næring.

De siste årenes utvikling i den norske maritime klyngen, viser at det er mulig å gjøre noe med vår tids største utfordring. Norske rederier er foroverlente og risikovillige i bestillingen av nye miljøvennlige skip. Verftene, utstyrs- og tjenesteprodusentene følger opp med grønne løsninger, nye teknologier og verdens mest energieffektive og klimavennlige skip. Norske sjøfolk bidrar med operativ kompetanse fra sjøen til utviklingen av nye løsninger sammen med dyktige ingeniører og fagarbeidere på land. I dette samspillet er norskekysten et laboratorium for utvikling av grønn maritim teknologi.

Offentlig innkjøpsmakt, miljøkrav og reguleringer, sammen med gode støtteordninger bidrar til mange gode teknologier og løsninger for å redusere utslipp og klimapåvirkning fra norsk skipsfart.

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen styrker kravet om null- eller lavutslipp i offentlige anbud på ferger og hurtigbåter. Fremover vil det være svært viktig at dette følges opp gjennom bevilgninger i statsbudsjettet slik at fylkene gis en økonomisk mulighet til å følge dette opp. I tillegg har vi tatt til orde for at det bør opprettes en ekspertenhet som kan bidra med råd til fylkeskommuner og statlige organ slik at innkjøpskriteriene går bredere enn utelukkende på pris, sier Ivar Engan daglig leder i Maritimt Forum.

I Stortingsmeldingen legger regjeringen opp til en kraftig økning i CO2-avgiften. Dette er en særnorsk avgift som koster mye for næringen. Maritimt Forum har tatt til orde for å kutte CO2-avgiften på flytende naturgass (LNG), siden LNG representerer det viktigste lavutslippsalternativet frem til vi har på plass modne, fullskala nullutslippsløsninger.

- Vi mener fortsatt at det burde være en differensiering mellom tungolje, diesel og LNG. Vi ser imidlertid at en CO2-avgift kan være et viktig incentiv for å utvikle ny teknologi og kutte utslipp. Det aller beste hadde vært om avgiften hadde vært knyttet opp til et eget CO2-fond, på lik linje som NOx-fondet, der avgiften kunne brukes som et direkte virkemiddel til å utvikle ny teknologi som reduserer utslipp. Det ville bidratt til direkte støtte til teknologiutvikling og redusert risikoen som bedriftene har når det gjelder å utvikle og investere i ny teknologi, sier Engan.