Krisen i maritim næring blir langvarig

En ny Menon-rapport viser at koronakriseåret 2020 hadde dramatisk effekt på den norske maritime klyngen. Utsiktene viser også at næringen har mer urolig farvann i vente. Men over kneika venter store muligheter for en grønn fremtidsnæring.

1113007505683 7E5D35Eebc K

- Koronapandemien har herjet med den norske maritime klyngen. Både sysselsettingen og verdiskapingen i klyngen synker med om lag ti prosent på ett år. Det viser dessverre at prognosene vi gikk ut med i april og august i fjor stemmer overens med realitetene langs kysten, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Les hele rapporten her.

Ved inngangen til 2020 hadde den norske maritime klyngen vind i seilene for første gang siden oljekrisen i 2014. Så kom pandemien og et oljeprisfall som snudde opp-ned på situasjonen.

Effekten av pandemien viser at sysselsettingen falt fra 88 000 ansatte til 82 500 – en nedgang på over seks prosent. Inkluderer vi de mange permitterte, så er sysselsettingstallet redusert med elleve prosent. I overkant av 4 100 maritimt ansatte var permittert i januar 2021.

- Det er viktig å huske at bak disse tallene står det det nå mange permitterte og ledige sjøfolk og verftsansatte. Krisen vil fortsette å skape stor usikkerhet i mange kystsamfunn, i lang tid fremover. Dette er høykompetente arbeidsfolk som vi ikke har råd til å miste, sier Engan.


13698571435 E740E9Cf3D K

For maritim industri vil kriseeffektene være mer langvarig negative, uavhengig av den videre smitteutviklingen. I verste fall vil vi se et sysselsettingsnedtrekk på nesten 20 prosent ved utgangen av 2022 sammenlignet med 2019-nivå.

- Et sysselsettingsfall på nesten 20 prosent vil være ensbetydende med varig svekkelse av klyngen. Da tror vi ikke at klyngen vil være rigget for å ta del i den globale oppgangen, som vil være drevet av etterspørselen etter grønn skipsfartsteknologi, sier Engan.

Det ble i løpet av 2020 vedtatt flere krisepakker som vil påvirke utviklingen i den maritime næringen positivt. Herunder en fjerning av i taket for nettolønnsordningen samt tilskudd til kondemnering av eldre offshoreskip.

- Myndighetstiltakene som kom i fjor hadde effekt men var ikke tilstrekkelige for å lose en fremtidsnæring over i trygt farvann. Vi vil jobbe videre for å få forsert byggingen av statlige skip, få gjennomslag for en mer omfattende resirkuleringsordning for offshoreskip samt også videreføre styrkingen av tilskuddsordningen for norske sjøfolk, øke GIEK sine garantirammer og styrke innsatsen for grønn skipsfart. Dette er de viktigste tiltakene for å bevare en næring som skal gi oss velferd og vekst i tiårene fremover, sier Engan.

På den andre siden av koronakrisen venter imidlertid store muligheter for eksport av norsk maritim teknologi og tjenester.

- Dette er en grønn fremtidsnæring med et enormt eksportpotensiale, og som bare vil bli viktigere for AS Norge når petroluemsproduksjonen gradvis avtar. Vi ser nå begynnelsen av et grønt taktskifte, og et potensiale for massiv vekst i klyngens verdiskaping og sysselsetting over det neste tiåret. Vi må bare først komme over koronakneika, sier Engan.