Maritim forvandling i Senterpartiet

Senterpartiets maritime politikk har endret seg mye det siste året. Til det bedre.

01 05 Nettmøte

I partiprogrammet for inneværende periode, har Senterpartiet bare ett maritimt tiltak inne: ««Styrke Kystvakta og kystberedskapen». I forslaget til nytt program for 2021-25, er partiet langt mer offensiv med hele ni tiltak. (se tiltakene lengre ned i teksten).

Denne forvandlingen ble hovedtema da Senterpartiet inviterte Maritimt Forum Nordvest til politisk TEAMS-møte 5.1. Både igjennom forslag til maritime krisetiltak i 2020 og i debatten om Statsbudsjettet for 2021 har Sp vist at de er villige til å bruke penger for å hjelpe maritime næring igjennom bølgedalen. Partiet ville i Statsbudsjettet 2021 blant annet bruke 2,9 milliarder kroner på tiltak som å innføre vrakpantordning som inkluderer offshorefartøy, innføre en ordning for ombyggingen av offshorefartøy til lavutslippsfartøy, fjerne makstaket i nettolønnsordningen, bevilge 500 millioner kroner til mineryddefartøy, styrke tiltak for å overføre gods fra veg til sjø og fjerne CO2-avgiften på LNG.

- Maritim næring er en næring som passer inn i våre argumenter for å ta hele Norge i bruk. Næringen er både en distriktsnæring, en eksportnæring og en del av det grønne skiftet. Derfor er det helt naturlig for oss å satse på maritim næring, sa stortingsrepresentant Jenny Klinge under møtet. Hun deltok sammen med de tre neste på Senterpartiets valgliste i Møre og Romsdal til høstens Stortingsvalg; Geir Inge Lien, Per Ivar Lied og Ingrid Waagen pluss fylkessekretær Isabelle Orvik.

Her er de ni maritime tiltakene som foreløpig ligger inne i Senterpartiets forslag til partiprogram 2021-25:

- Staten må bidra til kun nullutslippsskip fra 2030

- Gi et framtidsrettet båt- og fergetilbud i fylkene og at merkostnadene skal dekkes av staten.

- Staten skal være offensive på flytende havvind og hydrogen, ha to fullskala CCS-anlegg i drift før 2025.

- Norske sjøfolk er en forutsetning for videre utvikling av den maritime næringen i Norge.

- Vil ha en satsing på fornying av nærskipsfarten

- Satse på verdiskapingen i havbruksnæringa

- Landstrøm i alle havner innen 2030

- En rask utbygging av Stad skipstunnel

- Ha kraftigere virkemidler for å få mer gods over fra vei til sjø

Maritimt Forum Nordvest utfordret i TEAMS-møtet Senterpartiet om å forbedre programmet ytterligere før det blir vedtatt på landsmøte 21. mars - som å få på plass incentiver for vareeier til å bruke sjøveien, utrede handlingsrommet for hvordan norske verft kan vinne flere oppdrag i internasjonal konkurranse, øke rammene for klimatiltak og teknologiutvikling i havnæringene, fjerne taket i nettolønnsordningen og tiltak for å ta vare på den norske verftsarbeideren.