Maritim næring skaper milliardinntekter for felleskapet

En ny rapport viser at maritime bedrifter og ansatte bidrar med nesten 44 mrd. i skatteinntekter, og understøtter 62 000 arbeidsplasser i andre næringer.

Rapport Menon August 2021
Menon Economics har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Maritimt Forum og NITO. Formålet med rapporten er å belyse den maritime næringens viktighet for offentlige inntekter og sysselsetting i distriktene. Menon står ansvarlig for alt innhold i rapporten.

– Det bekymrer oss at viktige deler av en næring som bidrar så mye til fellesskapet nå er i en svært kritisk situasjon. Regjeringen gjør ikke nok for så sikre maritim sektor for framtida, sier Trond Markussen i NITO og Ivar Engan i Maritimt Forum.

Maritim klynge sysselsetter selv nesten 90 000 høyteknologiske arbeidsplasser, men bidrar også til sysselsetting av nesten 62 000 arbeidstakere og en verdiskaping på i overkant av 55 mrd. i andre næringer. Dette kommer frem i en rapport som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra NITO og Maritimt Forum.

- Den norske maritime klyngen er unik i verdenssammenheng og avgjørende viktig for norsk sysselsetting, verdiskaping og eksport. At den også er viktig for opprettholdelsen av mange lokalsamfunn har vi visst hele tiden, men denne rapporten bekrefter påstanden og tallfester omfanget, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

- Koronapandemien har satt den maritim klynge under stort press, og spesielt de store nybyggingsverftene har nå store utfordringer. Det er viktig at regjeringen bidrar med strategiske tiltak slik at kritisk kompetanse ikke forvitrer, sier Trond Markussen, president i NTIO.

Maritim næring bidrar med betydelige inntekter til fellesskapet
Maritime bedrifter og ansatte bidrog i 2019 med en samlet skatte- og avgiftsinngang på 43,7 mrd. korner. Netto skatteinngang fra maritim næring var ca. 42 mrd., ettersom det ble utbetalt om lag 1,8 mrd. kroner gjennom refusjonsordningen for sjøfolk.

- Enkelt fremstilt kan vi si at refusjonsordningen for norske sjøfolk har en ringvirkningsfaktor på 24-gangen: For hver krone staten investerer i denne ordningen, får fellesskapet igjen 24 ganger så mye i skatter og avgifter. I tillegg kommer effekten av verdiskaping, sysselsetting og teknologiutviklingen i klyngen som følge av et helt avgjørende statlig virkemiddel, sier Engan.

Fagarbeideren, ingeniøren og sjømannen er alle sentrale for framtida
Tilgangen og videreutvikling av høykompetent arbeidskraft er helt avgjørende for videreutviklingen av den norske maritime klyngen.

- De utfordrende tidene vi er inne i må ikke gjøre at næringen mister den verdensledende kompetansen den besitter. Den norske maritime næringen har mulighet til å ta en lederrolle når de gjelder teknologiutvikling i forbindelse med den grønne og digitale omstillingen, sier Markussen. Han viser til at skipsverftene er en svært viktig innovasjonsarena for den maritime klyngen.

- De viktigste tiltakene regjeringen bør iverksette for å styrke opp om nybyggingsverftene vil være å forsere bygging av statlige skip, sikre gode finansieringsordninger samt følge opp stortingsflertallets ønske om å opprette en ekspertenhet for offentlig anskaffelser, sier Engan.

Bidrar til å opprettholde mange lokalsamfunn
I nord er Tjeldsund den mest maritime kommunen med 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet innen maritim næring. På Østlandet er spesielt Horten viktig, og i sørvest ser vi at Fitjar kommune utpreger seg med 40 prosent maritimt sysselsatte.

De mest maritime kommunene finner vi i nordvest, der Sande kommune og Ulstein kommune har henholdsvis 64 og 62 pst. av privat sysselsetting i maritim klynge.

- Ytre Søre Sunnmøre er den mest maritime regionen i Norge. Regionen har gjennom fleire tiår vakse og utvikla seg til å bli ein moderne og attraktiv region som følgje av utviklinga i den lokale maritime industrien. Delar av næringa er i ein bølgjedal akkurat no, men dette er ei næring som har vist evne til omstilling og nytenking mange gonger tidlegare. Dersom næringa og det offentlege samspelar godt er eg overtydd om at vi skal klare å rigge oss for den veksten som vil komme i havnæringane som følgje av overgang til grøn skipsfart og nye næringar til havs , seier Ulstein-ordførar Knut Erik Engh.

Les rapporten her