NTP: Bedre sjøvei, men mindre sjøtransport

Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan 2022-2034 har mange tiltak for å utbedre sjøveien, men den inneholder ikke tiltak av betydning for at det skal bli mer transport på denne stadig bedre sjøveien.

Lng Fraktefartøy
NSK Shipping fra Vesterålen fikk i 2012 landets første fraktefartøy på naturgass. (Bilde: NSK Shipping)

– Maritimt Forum mener at det må tenkes nytt i transportsektoren. Forventet vekst i transport kan ikke løses ved bare å fortsette veiutbyggingen. Vi må ta i bruk sjøveien på en helt annen og offensive måte om vi skal nå våre klimamål, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030. Riksrevisjonen fastslo i 2018 at Stortinget og regjeringen ikke har fulgte opp sine mål med tilstrekkelige tiltak og bevilgninger. Nå viser en fersk rapport utarbeidet av Menon Economics de samme. Heller ikke i forslaget til neste NTP er det tiltak som peker i retning av mer sjøtransport. Det spriker grovt mellom ord og handling.

- Det er selvsagt positivt at Kystverket får milliarder til viktige farvannstiltak, til utbedringer av innseilinger, til merking og mudring. En satsing på sjøsikkerhet, teknologi, miljø samt en effektivisering av los- og sjøtrafikksentralene vil også utvikle sjøveien til det bedre. Men å flytte mer gods fra vei til sjø handler om mer enn kvalitet på sjøveien, sier Engan.

Maritimt Forum har lagt fram en rekke forslag for å flytte mer gods fra vei til sjø, som blant annet:

  • Incentiver direkte til vareeier som velger sjøtransport.
  • Utfordre logiske brister i EØS-regelverket.
  • Reduserte avgifter ved sjøtransport. Sjøtransporten har et langt høyere avgiftstrykk enn veitransporten.

- Vi forventer at det i debatten om NTP i Stortinget settes fokus på fordelene med økt sjøtransport og at politikerne i større grad tar sine egne mål på alvor, sier Ivar Engan.