​Regjeringens havbruksstrategi må favne hele den maritime klyngen

Havbruksnæringen er blitt et viktig marked for den norske maritime leverandørindustrien. Den forventede veksten er formidabel. Maritimt Forum har spilt inn til fiskeriministeren.

Ivar Engan
Ivar Engan

- Det har over tid skjedd store strukturendringer i havbruksnæringen. Utviklingen har over mange år gått i retning av færre og større enheter, og det enkelte selskap spenner i dag over større deler av verdikjeden enn tidligere. Havbruksnæringen overlapper dermed i betydelig grad den maritime næringen, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Sammen med de regionale maritime foraene har han skrevet et innspill til regjeringens havbruksstrategi.

- Det er stadig større behov for maritim kompetanse i havbruksnæringen. Investeringer i større havbruksinstallasjoner utenfor kystområdene gjør næringen interessant for flere av de leverandører som tidligere i størst grad har fokusert på offshoreindustrien. Det er i lys av denne utviklingen med økende maritime interesser inn i havbruk, at Maritimt Forum sender sine innspill til arbeidet med havbruksstrategien, heter det blant annet i innspillet.

Maritimt Forum påpeker at det mangler et regelverk for offshore havbruk og at slikt regelverk derfor må etableres. Samtidig ønsker Maritimt Forum at det bør utlyses en egen gruppe tillatelser for havbruk til havs.

- Tillatelsene skal kun benyttes i områdene utenfor dagens produksjonsområder og bør tildeles gjennom egne tildelingsrunder, sier Ivar Engan.

Han viser til at rett prising av tillatelser vil gjøre offshore og semioffshore havbruk kommersielt lønnsomt og legge til rette for økt produksjon av mat fra havet.