Rødt med forslag om å stoppe subsidielekkasje og sikre økt aktivitet og sysselsetting i Norge

- Det er på tide å utforme et regelverk som sikrer at Stortingets forutsetninger om økt aktivitet og sysselsetting i Norge blir realisert, skriver Bjørmar Moxnes i sitt forslag.

Bjørnar Moxnes Rødt

Bakgrunnen for forslaget fra Bjørnar Moxnes er Havforskningsinstituttets tildeling av oppdrag til et nederlandsk verft for bygging av sitt nye havforskningsfartøy, selv om også norske verft leverte kvalifiserte anbud.

- Det er ofte en uttalt forutsetning om at støtten ikke bare skal komme den direkte mottaker til gode, men også gi ringvirkninger som sikrer arbeidsplasser og aktivitet for norsk næringsliv. Likevel ser man stadig at slik støtte gis uten klare retningslinjer som sikrer disse ringvirkningene. Når midlene så skal brukes til å bestille oppdrag eller tjenester, går disse dermed ofte til utenlandske leverandører, og ringvirkningene uteblir, skriver Bjørnar Moxnes i forslaget.

Da fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ble konfrontert med havforskningsskipet i et skriftlig spørsmål, svarte han at: "Havforskningsinstituttet opplyser at dei i den grad det er mogleg innafor regelverket for offentlege anskaffingar, har lagt til rette for at kontrakten skulle havne i Noreg."

- Dette viser at dagens regelverk ikke er godt nok. Jeg mener derfor det er på tide å utforme et regelverk som sikrer at Stortingets forutsetninger om økt aktivitet og sysselsetting i Norge blir realisert, står det i forslaget.

Et slikt regelverk vil være særlig viktig når man nå skal skifte ut fergeflåten med nullutslippsfartøy. Her har norske verft tidligere vist at de har kompetansen som er nødvendig, og Fjellstrand verft bygget blant annet verdens første elektriske bilferge MF Ampere i 2014. Denne omleggingen, som er sentral for å nå de norske utslippsmålene, kunne med et annet regelverk ført til mye aktivitet og økt sysselsetting blant norske verft. I stedet ser man at skip som MF Bastø Electric blir bygget i Tyrkia. Når en nå skal gjennomføre en statlig finansiert omlegging av den norske fergeflåten, trenger man et regelverk som sikrer at støtteordninger, subsidier og krisepakker får de effektene som Stortinget har forutsatt, stopper subsidielekkasje og sikrer oppdrag til norske virksomheter.

Forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at allerede bevilgede krisepakkemidler blir brukt i henhold til Stortingets forutsetning om at det skal gi økt aktivitet og sysselsetting i Norge.
  2. Stortinget ber regjeringen utarbeide tydelige retningslinjer til bruk ved fremtidig bevilgning av støtteordninger, subsidier, krisepakker og lignende, som sørger for stopp i subsidielekkasje og at bevilgningene gir økt aktivitet og sysselsetting i Norge.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre lov om offentlige anskaffelser, slik at en sørger for stopp i subsidielekkasje og at bevilgningene gir økt aktivitet og sysselsetting i Norge.
  4. Stortinget ber regjeringen sørge for at fylkeskommunene tar i bruk nye retningslinjer som skal sikre økt aktivitet og sysselsetting i Norge ved overgangen til nullutslippsferger, slik at dette gir oppdrag, aktivitet og arbeidsplasser til norsk verftsindustri, og sørge for at dette blir tilstrekkelig kompensert i forslag til statsbudsjett for 2022.

Les hele forslaget her

Da det ble kjent at Havforskningsinstituttets nye forskningsskip skal bygges ved Holland Shipyards Group i Nederland, uttalte daglig leder Ivar Engan følgende:

- Det er svært uheldig at krisepakkemidler ikke går til å understøtte sysselsetting og verdiskaping i Norge. Vi er nå midt inne i den største krisen i moderne tid, og da må man fullt ut utnytte handlingsrommet for offentlige innkjøp.

Maritimt Forum har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at staten oppretter en ekspertenhet for offentlige innkjøp. Dette for å i større grad styre offentlige anbudskontrakter mot norsk verdiskaping. Ekspertenheten skal ha høy kompetanse på offentlige anbud, og som statlige aktører kan bruke for rådgiving inn mot offentlig anskaffelser.

Les hele saken her