Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge gir oss en mulighet til å få bedre ordninger

Maritimt Forum mener at det sammenslåtte eksportfinansieringsselskapet, Eksfin, må blir mer målrettet og ambisiøst i tilbudet. Dette vil styrke mulighetene for økt maritim eksport fra Norge. Maritimt Forums åtte regioner har imidlertid ulikt syn på hvor det nye selskapets hovedkontor skal lokaliseres.

Hav

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir fra 1. juli slått sammen, og får det nye navnet Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

- Maritimt Forum støtter regjeringens beslutning om en sammenslåing. Vi mener dette bidrar til en forenkling for næringslivet og kredittgivende institusjoner. Sammenslåing gir også en god mulighet til å styrke innholdet i ny etat, og øke utsiktene for mer maritim eksport, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Virkemidlene må styrkes

Investeringer i nye skip, ny teknologi og nye innovasjoner er svært kapitalintensivt. Tilgang på kapital er derfor helt avgjørende for vekst, utvikling og omstilling i den maritime næringen. Gode eksportfinansieringsordninger er derfor helt avgjørende for den maritime næringens konkurransekraft og sysselsetting.

Norge er ett av stadig færre land som kun i begrenset grad tilbyr lån og garantier til kapasitetsutvidelse gjennom sine eksportfinansieringsorganisasjoner. Dette kommer også frem i Menon-rapporten «Kan Norge tette eksportgapet», som viser at norsk næringsliv har tapt store markedsandeler målt mot 1997-nivå. Danmark og Sverige finansierte henholdsvis 14 og seks ganger mer enn Norge.

For å lykkes med den grønne omstillingen av den maritime klyngen er vi helt avhengige av et internasjonalt konkurransedyktig, målrettet og styrket eksportfinansieringstilbud.

Dersom våre maritime bedrifter fortsatt skal lede an i det grønne og globale teknologikappløpet trenger vi mer fleksibilitet i finansieringsløsningene. De seneste årene har svekket konkurransekraft innen finansiering bidratt til en markant økning i andelen utenlandsk finansiering.

- Dette har noen åpenbare ulemper. Det er kort vei fra finansieringslekkasje til teknologilekkasje. Sjansen øker for at offentlig og privat norsk kapital finansierer den kostbare utviklingen, mens den store verdiskapingen med tilhørende sysselsetting skjer i andre land, sier Engan.

Enige om å være uenige i lokaliseringsdebatten

Maritimt Forums fire vestlandsregioner ønsker at Eksfin etablerer seg med nytt hovedkontor i enten Ålesund, Bergen, Haugesund eller Stavanger. Oppropet om å flytte Eksfin ut av Oslo er begrunnet med at det er et behov for mer nærhet til de havbaserte næringsklyngene, der eksportandelen er størst.

- Maritimt Forum er en allianse av og for den norske maritime klyngen. Noen ganger oppstår det sprikende interesser, og dette er en slik sak. Vi har regioner innad i Maritimt Forum-familien som ønsker å bevare Eksfins hovedkontor i Oslo, mens fire vestlandsregioner er tydelige på at de ønsker utflytting. Derfor har Maritimt Forum sentralt stilt seg nøytral i lokaliseringsspørsmålet, sier Engan.