Vi må utnytte mulighetene og fylle de langsiktige ambisjonene med konkret innhold

Her kan du lese Maritimt Forums innspill til regjeringens maritime melding.

Maritim Stortingsmelding 002

Maritimt Forum hilser den nye maritime stortingsmeldingen velkommen. Det er gått 16 år siden forrige maritime stortingsmelding ble lansert, og mye er skjedd siden den gang. Norge har i dag verdens mest komplette maritime klynge, og vi er verdensledende i utviklingen av grønne maritime teknologier. Klyngen sysselsetter nesten 90 000 kvinner og menn, står for en verdiskaping på om lag 150 mrd. i året og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter.

Derfor er det gledelig at vi nå får en helhetlig maritim politikk som kan bidra til å ytterligere styrke vår posisjon og våre fremtidsmuligheter. Det er viktig at vi nå utnytter mulighetene og fyller de langsiktige ambisjonene med konkret innhold.

Vi vil vektlegge følgende satsingsområder for den langsiktige kursen frem mot 2030 (dere finner flere forslag til konkrete tiltak i høringsinnspillet):

1. Styrke grunnleggende rammebetingelser for den maritime klyngen
Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er ett av de viktigste rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en høy andel av norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter. For å sikre stabile og forutsigbare maritime rammevilkår bør Stortinget omgjøre den nåværende, midlertidige fjerningen av beløpsbegrensningene (makstaket) i tilskuddsordningen for norske sjøfolk til en permanent ordning. Dette vil sikre konkurransekraft på linje med våre konkurrenter i Europa.

2. Sikre verftsnæringens bærekraft
Vi har de beste forutsetningene for å lykkes med å utvikle ny maritim klimateknologi som hele verden trenger, utvinne mineraler fra havbunnen samt produsere ren mat og energi fra havet. Men først må vi komme oss velberget gjennom koronakrisen med livskraftige nybyggingsverft. De store norske verftene spiller en avgjørende rolle for at ny, grønn maritim teknologi kan utvikles i Norge.

 • Forsere planleggingen av ny fartøysstruktur til Sjøforsvaret.
 • Etablere en ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige anbud.
 • En kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, sammen med en forsert ombygging av eksisterende offshoreflåte til grønn hybrid, vil bygge bro mot en grønnere fremtid, og bidra til sysselsetting og grønn teknologiutvikling.
 • Det midlertidige skipsfinansieringstilbudet bør gjøres til en permanent ordning.

3. Grønn maritim omstilling
Norge ligger helt i front i utviklingen av grønne maritime løsninger for utslippskutt og miljøforbedringer. Det er et stort behov for å iverksette tiltak som understøtter den positive utviklingen vi har sett de siste årene.

 • Stortinget må styrke ordningene gjennom virkemiddelapparatet som muliggjør klima- og miljøutbedring i eksisterende flåte, og øke støtten til alle klimavennlige teknologier, som ammoniakk og biodrivstoff.
 • Sikre sjøtransporten konkurransedyktige rammevilkår, slik at vi oppnår målet om mer godsoverføring fra land til sjø. Vi mener at avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten må gjennomgås og forenkles.
 • CO2-avgiftsøkningen som varslet i Klimameldingen kan styrkes som et incentiv for utvikling av grønn teknologi, dersom avgiften knyttes opp til et eget CO2-fond, på lik linje som NOx-fondet.
 • Stortinget bør styrke tildelingen til fylkene, eller opprette et fond som er øremerket satsningen på hurtigbåter på nullutslipp (hydrogen).

4. Maritim kompetanse for en digital fremtid
Kvaliteten i høyere maritim profesjonsutdanning har stor betydning for fremtidig verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling i maritim næring. Autonomi og digitalisering blir stadig viktigere, og profesjonsutdanningene oppdateres.

 • MARKOM-samarbeidet må videreføres og særlig vektlegge økt digitalisering og grønn skipsfart.
 • Tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er helt avgjørende for konkurranseevnen og fremtidig verdiskaping i Norge. Derfor er det avgjørende at vi sikrer solid og langsiktig satsing på Ocean Space Laboratories.
 • Harmonisering, forenkling og oppdatering av regelverk, og tilrettelegging av testarenaer for autonomi er viktige satsingsområder.

5. Verdiskaping fra havet
Vår sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta en global lederrolle i utviklingen av flytende havvind, offshore havbruk og mineralutvinning fra havbunnen. Skal Norge ta en posisjon innen havvind og mineralutvinning til havs må vi etablere nasjonale strategier, sikre attraktive rammebetingelser, samt etablere et rammeverk som muliggjør utviklingen av et bredt aktørmangfold.

Her kan du lese mer om våre konkrete forslag til tiltak i høringsinnspillet som er sendt til regjeringen.

Les Meld. St. 10 (2020-2021) "Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring" her.