SV vil styrke nettolønnsordningen

I et representantforslag fra tre av SVs stortingsrepresentanter bes regjeringen komme tilbake med en plan for å fase ut makstakene i tillskuddsordningen for sysselsettingen av sjøfolk. Og mer til.

Sv
F.v. Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Sara Bell. Foto Stortinget/SV

Representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Sara Bell har satt frem et forslag i tre punkter:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger til grunn.
  3. Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor partene for å videreføre det arbeidet som ble initiert av Holmefjordutvalget med å forenkle og finne nødvendige justeringer i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Bak forslaget ligger en omfattende begrunnelse som blant annet viser til Holmefjordutvalgets arbeid forut for lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann som nå er ute på høring.

- Regjeringen har selv anerkjent betydningen av maritim kompetanse og norske sjøfolk ved at de i Hurdalsplattformen har nedfelt en styrking av nettolønnsordningen. Forslagsstillerne mener det er naturlig at dette gjøres gjennom en oppfølging av anbefalingene fra Holmefjordutvalget, da dette gjenspeiler det omforente synet i hele bredden av maritim næring, både hos arbeidstakere og arbeidsgivere, skriver de tre stortingsrepresentantene fra SV i blant annet i sin begrunnelse.

- Vi opplever forslaget fra SV som veldig konstruktivt. Det gir en ny dynamikk i Stortinget rundt arbeidet med å få til en styrking av nettolønnsordningen. Dette er en viktig sak for å sikre havnasjonen Norge den nødvendinge maritime kompetansen vi trenger for å utnytte de store mulighetene for verdiskaping knyttet til havet som ligger fremfor oss i tiden som kommer, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.