Sjøtransport nedprioritert nok en gang

Kronikk av Helge Grobæk Maritimt Forum Sør - april 2017

I mange år har politikere i regionale og nasjonale fora snakket varmt om viktigheten av å øke konkurransekraften for sjøtransporten. Dette gjenspeiles ikke i forslaget til NTP som ble lagt fram tidligere denne uken. Av de 1000 milliardene som er fordelt i NTP går bare 4,6 milliarder til sjøtransporten, altså kun brøkdel av disse midlene.

Regnet i tonn pr km, står sjøtransport for mer enn 50% av alt transportert gods i landet. Mer gods må gå på sjø om en vil løse utfordringer som arealpress, lokal luftforurensing, mindre veislitasje og økt trafikksikkerhet.

Maritimt Forum mener politikerne nedprioriterer sjøtransporten nok en gang, og det er underlig at en sjøfartsnasjon som Norge ikke har politikere som er mer ambisiøse på sjøtransportens vegne.

Transportøkonomisk institutt har dokumentert at sjøtransport er energieffektiv og slipper ut lite klimagasser, og teknologien utvikles raskt i en mer energieffektiv retning.

80 prosent av alt gods globalt fraktes på skip. Den globale skipsflåte må redusere sine utslipp og vil i løpet av de neste 10 årene måtte tilpasse seg betydelige strengere krav. Dette har norsk maritim industri ambisjoner om å levere. Norge har en teknologiklynge som leder utviklingen internasjonalt og teknologien har et stort eksportpotensiale.

Norge bør være et utstillingsvindu via sitt eget hjemmemarked. Stortinget har satt som mål at 30 % av godset som går lange distanser skal flyttes over på sjø, og dette er i tråd med et mål som EU har satt tidligere. I følge en rapport fra DNV GL slipper et skip ut så mye som 80 % mindre CO2 enn en lastebil.

Vi kan flytte 300 000 – 400 000 lastebiler av veien årlig dersom det er politisk vilje til det. Det vi ber om er en brøkdel av det som årlig brukes på elbileierne.

De tiltak som Maritimt Forum mener ville ha størst effektiv, er både incentivordninger for vareeiere til å velge sjøtransport og dernest en betydelig avgiftsreduksjon.

Maritimt Forum savner en mer offensiv grønn strategi, og forventer at Stortinget følger opp målene de har satt seg.

Helge Grobæk
Helge Grobæk er daglig leder av Maritimt Forum Sør