Statsbudsjettet 2019: - En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring

Dessverre foreslår regjeringen å videreføre fjerningen av fritaket fra CO2-avgift på LNG. Det bidrar til å øke utslippene av CO2, NOx, svovel og partikler

Saltemark Bj├©Rn Roald Web

- Regjeringen viser vilje til å satse på havet, og bidra til grønn omstilling. Derfor er det et paradoks at CO2-avgift på LNG består. I verste fall velger rederier diesel fremfor det mer miljøvennlige LNG-alternativet på sine nybygg, sier daglig leder i Maritimt Forum Sør, Bjørn R. Saltermark.

I budsjettet foreslås det å prisjustere CO2-avgiften på naturgass og LPG. Maritimt Forum Sør mener det er uheldig at ikke skipsfart i norske farvann nevnes blant næringsområdene som gis fritak. Flytende naturgass (LNG) representerer det viktigste lavutslippsalternativet frem til vi har på plass modne, fullskala nullutslippsløsninger som hydrogen og batteri.

Grunnleggende gode maritime rammevilkår videreføres

Norsk økonomi erfarer god vekst, og arbeidsledigheten faller. Men bildet er sammensatt: Fortsatt er det krevende tider for enkelte deler av maritim næring.

- Det er helt avgjørende for maritim næringen at sentrale rammevilkår forblir forutsigbare og stabile. Derfor hilser vi i Maritim Forum Sør velkommen regjeringens videreføring av sentrale rammevilkår som refusjonsordningen for norsk sjøfolk og rederiskatteordningen. Dette er viktig for norske arbeidsplasser, og for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen, sier Saltermark.

For defensiv i satsingen på godsoverføring fra land til sjø

Maritimt Forum Sør mener imidlertid at regjeringen kunne ha gjort mer for å fremskynde den nødvendige styrking av sjøfartens konkurranseevne mot veitransporten.

- Regjeringen viser noe vilje, men vi i Maritimt Forum Sør mener at det er et sprik mellom mål og tiltak i budsjettforslaget. Sjøtransporten blir ikke tilstrekkelig prioritert, sier Saltermark.

I regjeringens forslag settes det av 77,4 mill. kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, og 10,9 mill. kr. til tilskuddsordningen for havnesamarbeid. Videre blir det foreslått 50 mill. kr. til en ny tilskuddsordning for investeringer i effektive og miljøvennlige havner.

- Dette er selvsagt positivt, men vi kunne fått en raskere omlegging fra vei til sjø med større bevilgninger. Det blir litt for smått med støtte til et formål som alle er enige om vil gi oss mindre utslipp, færre ulykker og bedre miljø, sier Saltermark.

Savner større satsing for økt verdiskaping i havet

- Statsbudsjettet 2019 viderefører mye bra, men representerer ikke noen nye satsinger for skipsfarten eller maritim næring. Det er en videreføring av eksisterende politikk, uten noen nye tiltak av betydning, sier Saltermark.

Statsbudsjettet halverer Stortingets vedtak om satsing på overføring av gods fra veg til sjø, det er ingen økte rammer i MAROFF eller DemoHav og det er ingen satsing på infrastrukturtiltak for grønn skipsfart. Det foreslås imidlertid en økning av overføringene til Enova med 344,5 millioner kroner i 2019.

- Pengene skal gå til tiltak som gir størst reduksjon i utslipp. Økningen vil i stor grad kunne utnyttes av maritim næring, avslutter daglig leder i Maritimt Forum Sør, Bjørn R. Saltermark.