Kjerneområder

Nettverk, politisk påvirkning og rekruttering og omdømme

Netterk
Vi skal være en relevant møteplass for våre medlemmer. Dette gjøres ved å:

  • Arrangere aktuelle møter og nettverkssamlinger for våre medlemmer
  • Være i nær dialog med våre medlemsbedrifter for å få innblikk i hvilke saker de er opptatt av
  • Være et talerør for våre medlemmer
  • Samarbeide med regionale og nasjonale partnere

Politisk påvirkning
Vi skal påvirke politiske rammevilkår og arbeide for saker som er viktige for våre medlemmer. 
Vi jobber i hovedsak med disse politiske sakene:

  • Rammevilkår på linje med våre konkurrentland
  • Mer gods fra vei til sjø
  • Olje og energi
  • Klima og miljø
  • Kompetanse, forskning og innovasjon

Rekruttering og omdømme 
Maritimt Forum for Stavangerregionen har som formål å øke rekrutteringen til næringen, samt øke kjennskap til og kunnskap om næringen generelt.

Gjennom vårt kommunikasjonsarbeid skal vi bidra til å løfte næringens omdømme slik at vi kan sikre gode rammevilkår, økt oppmerksomhet knyttet til våre politiske hovedsaker, samt økt rekruttering til næringen. 

Næringsliv, politikere, offentlig sektor, media og samfunnet generelt skal ha god kjennskap til Maritimt Forum og oppfatte oss som det fremste kompetansemiljøet som dekker hele den maritime næringen.