Etterlysning: Et løft for sjøtransporten

De Maritime Fora på Vestlandet mener det må legges frem en helhetlig transportpolitikk som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig opp mot veitransporten

Sjøtransport Mars 2018 Jpg

300 000 trailerlass kan forsvinne fra veiene og flyttes over på sjøen. Det vil redusere ulykker, køer, veislitasje og skadelige utslipp. Effekten blir blant annet kutt i CO2-utslipp tilsvarende 150 000 personbiler og en innsparing for samfunnet på 1,3 milliarder kroner, ifølge beregninger Norges Rederiforbund har gjort. Men da trengs det en sterkere politisk satsning på og bedre tilrettelegging for å velge sjøveien fremfor motorveien.

Siden 1990-tallet har det vært en bred og tverrpolitiske enighet om at mer godstransport skal flyttes fra vei til sjø og bane. Dessverre går utviklingen i feil retning både med tanke på målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane, men også hva gjelder målet om å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransporten sammenlignet med veitransporten.

Riksrevisjonen dokumenterer disse forhold ettertrykkelig i sin rapport «Riksrevisjonens undersøkelsen av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane» presentert 28. februar 2018.

Riksrevisor Per Kristian Foss mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport.
-Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sa Foss ved fremleggelsen av rapporten.

De Maritime Fora på Vestlandet mener det må legges frem en helhetlig transportpolitikk som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig opp mot veitransporten. Grunnlaget i NTP og Godsanalysen, som var grunnlaget for denne, er allerede påvist å ha vært for lite ambisiøse.

Vi ser også at gjennom søkningen til tilskuddsordningen for godsoverføring har det blitt avdekket et overføringspotensiale fra vei til sjø som er langt større enn tidligere anslått.

De Maritime Fora på Vestlandet mener derfor at:

  • Det må gjennomføres en ny vurdering av overføringspotensialet fra land til sjø. Transportetatene må iverksette dette arbeidet allerede nå ifm at forarbeidende til neste NTP nå er iverksatt.
  • Det må etableres et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft sammenliknet med veitransport.
  • Det må innføres målrettede tiltak for flåtefornyelse, og legges til rette for å ta i bruk mer miljøvennlige og lavutslippsteknologier i sjøtransporten.
  • Tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig. Det bør innføres incentiver direkte til vareeiere som velger å flytte gods fra vei til sjø. Her må Norge utfordre EU-regelverket.
  • Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs – inklusive lossystemet – må målrettes, effektiviseres og moderniseres.
  • Utbygging og drift av havner og tilhørende landbasert infrastruktur må prioriteres langt mer helhetlig enn i dag. Det må legges til rette for mer effektive havneoperasjoner og et kraftig løft av sjøtransportens infrastruktur.
  • Det må sikres at havnekapitalen i de kommunale havnene anvendes til havneformål.
  • Sjøtransporten må løftes og prioriteres høyere i Nasjonal Transportplan enn i dag. Det er behov for en langt mer helhetlig transportpolitikk på tvers av transportformene hvor Kystverket styrkes som transportetat.

Skrevet av:
Fride Solbakken, Maritimt Forum Stavangerregionen
Sverre Meling Jr., Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland
Harald Victor Hove, Maritime Bergen
Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest