LNG-avgiften er vanskelig å akseptere. Det er på tide å snu

I fjor innførte regjeringen avgift for bruk av flytende naturgass i skipsfart og industri. Et år etter er konsekvensen økte klimagassutslipp og lavere tempo i omstilling av skipsfarten. Nå er tiden inne for å snu

Kimmo Rahkamo Web
Kimmo Rahkamo, administrerende direktør i Skangas. Foto: Skangas

Dette innlegget er signert administrerende direktører Tor Husebø i AGA, Gudrun Rollefsen i Barents Naturgass, Eilef Stange i Gasnor og Kimmo Rahkamo i Skangas.

Siden tidlig 2000-tall har Norge vært verdensledende på bruk av flytende naturgass (LNG) som grønt drivstoff for skipsfarten.

Naturgass brukes samtidig i økende grad i industrielle prosesser, i stedet for olje og kull. LNG reduserer utslippene av CO2 med 20-30 % sammenlignet med konvensjonelt fossilt drivstoff. Samtidig fjernes 90 – 100 % av helse- og miljøskadelige utslipp av NOx, svovel og partikler.

I tillegg kan man kombinere LNG med batteri og/eller biogass og redusere CO2-utslippene fra skip med 80 – 90 %.

Tilsvarer flere tusen biler
I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen uten nærmere utredning å innføre en ny avgift som rammet bruk av LNG. Både verft, rederier og eksperter advarte. Inntektene ville bli minimale, men klimakostnadene store.

Studier fra uavhengige fagmiljøer dokumenterer dessverre at vi fikk rett.

I en rapport fra mars 2018 konkluderer DNV GL med at avgiften ville gjøre LNG dyrere sammenlignet med sterkt forurensende olje og kull. Resultatet ville bli økte CO2-utslipp tilsvarende mellom 100.000 og 500.000 tonn mellom 2020 og 2030. Det tilsvarer utslipp fra flere tusen bensinbiler.

Vanskelig å forstå og akseptere
LNG er avgjørende for å nå målene om å redusere utslipp fra skipsfarten. LNG må til for å omstille skipstrafikk som går over lengre avstander.

For tyngre skip som skal gå langs en hard kystlinje eller i åpent hav, er batterier ikke et alternativ. Når LNG avgiftsbelegges, velger nyttemaksimerende redere konvensjonelt oljebasert drivstoff og økt CO2.

Erfaringene viser at en rekke skip nå velger å bunkre i utlandet for å unngå norske avgifter. Provenyet fra avgiften vil i beste fall bli halvparten av anslaget til Finansdepartementet. Det tallet var i utgangspunktet lavt: knappe 50 millioner planla staten å tjene på å fjerne et avgiftsfritak som har vært viktig for å fremme miljøvennlig skipsfart.

Derfor er regjeringens nye avgiftspolitikk både vanskelig å forstå og vanskelig å akseptere. Norge er en ledende sjøfartsnasjon og et industriland. Det er avgjørende at vi er i front når det kommer til utviklingen av ny miljøteknologi. Særlig når det gjelder energiformer Norge har rikelig av, og vil være tjent med at brukes av flest mulig.

Avgiften på LNG gir økte, ikke reduserte utslipp av klimagasser. Avgiften fører til høyere, ikke lavere utslipp av helseskadelige partikler. Avgiften tvinger næringen til å velge forurensende fremfor miljøvennlig energi. Vi håper regjeringen tar til fornuft. Avgifter bør fremme, ikke skade miljøet.