Møte om Statsbudsjettet 2019

Forslag til Statsbudsjett 2019: - Tøffe markeder, behov for stabile og konkurransedyktige rammevilkår

Frokostmøte Statsbudsjett 2019
Det var god deltakelse på frokostmøtet som ble avholdt i flotte maritime omgivelser hos Teekay

Sjeføkonom i SpareBank1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, startet møtet med en temperaturmåling av næringslivet i regionen. Kort oppsummert kan vi si at optimismen fester seg og at omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen.

Likevel står vi overfor noen utfordringer:

  • Konkurranse om arbeidskraften
  • Ikke opptur for alle
  • Store forskjeller i oljeservice
  • Rigg og offshore-fartøy:
    • Fortsatt utfordringer
    • Men gradvis bedre

I statsbudsjettet for 2019 letter regjeringen skattetrykket for bedriftene, men gir ingen ekstra hjelp til olje- og gassnæringen. Selskaps- og personskatten blir redusert fra 23 til 22 prosent, mens særskatten for petroleum øker.

På møtet advarte Knudsen mot en forskjellsbehandling av bedrifter i Norge. Akkurat nå er oljeprisen høy og trykket på norsk sokkel bra, men dette kan få konsekvenser på sikt. Han ønsker seg en større debatt rundt oljeskatteregimet. Særskatten for petroleum har økt fra 50 til 56 prosent siden 2013, samtidig som selskapsskatten har blitt redusert fra 28 til 22 prosent. Samlet har skatten for olje- og gassnæringen holdt seg på 78 prosent.

Andre land har redusert skattesatsene sine for å bli mer attraktive, men vi holder oss på samme nivå. Olje- og gassnæringen er viktig for folk og bedrifter langs hele kysten. Både regjeringen og næringen selv har lenge snakket om at det er viktig med stabile rammevilkår, men det kan godt være vi er over i en fase der vi faktisk trenger konkurransedyktige rammevilkår, avsluttet Knudsen.

Se presentasjonen til Kyrre M. Knudsen her

Leder for seksjon for nasjonal næringspolitikk i Rederiforbundet, Thomas Saxegaard, tok opp de mest sentrale maritime områdene i forslaget til Statsbudsjett for 2019.

Selv om norsk økonomi er i vekst, arbeidsledigheten faller og oljeprisen er på vei opp, vil 2018 trolig bli det mest krevende året for offshorenæringen siden oljeprisfallet i 2014. Det er derfor svært viktig at rammevilkårene i Norge fortsatt er forutsigbare og stabile.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk. Regjeringen foreslår ingen endringer prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke rabatten for aksjer og driftsmidler til 25 prosent, samtidig som bunnfradraget også økes. Det er bra at formueskatten reduseres noe, men Rederiforbundet hadde ønsket at Regjeringen prioriterte enda bedre vilkår for privat eierskap.

Den maritime klyngen bidrar til at Norge er verdensledende på skipsfart og maritime operasjoner, det er derfor bra at regjeringen bevilger 3 milliarder kroner til Enova, og at de spesielt nevner muligheter innenfor grønn skipsfart.

Når det gjelder satsing på godsoverføring fra vei til sjø mener Saxegaard at regjeringen skuffer. I Nasjonal Transportplan var det indikert en større satsing på dette området. Sjøtransport er den mest klimavennlige transportformen og styrking av sjøfartens konkurranseevne vil være et viktig bidrag til å løse våre logistikk- og klimautfordringer.

Det er også skuffende at regjeringen ikke gjeninnfører fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG for skipsfarten. LNG er det eneste reelle miljøvennlige alternativet til dieseldrevne fartøy.

Norges Rederiforbund er bekymret for manglende fremdrift i forhandlingene om et CO2-fond og mener at det må bli fortgang i forhandlingene, og at det må etableres tilstrekkelige økonomiske incentiver som kan bidra til utslippsreduksjoner.

Se presentasjonen til Thomas Saxegaard her

Avslutningsvis ble det en orientering og drøfting av den politiske situasjonen og da spesielt med fokus på KrF sitt veivalg.

Regjeringspartiene har ikke flertall på Stortinget, og KrF skal 2. november avgjøre om de fortsatt skal samarbeide, tre inn i dagens regjering, eller søke samarbeid mot AP og SP.

Denne avklaringen vil ha store konsekvenser for utfallet av budsjettbehandlingen.