Skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Sjøoffisersforbundet, Rederiforbundet, Maritimt Forum og en rekke maritime organisasjoner, akademia og maritime selskaper lanserer prosjektet "Maritim kompetanse i en digital fremtid". Prosjektet tar sikte på å identifisere hvilke behov næringen har, og også hvilke eventuelle endringer som vil oppstå i kompetansebehovet hos de sjøansatte når næringen blir mer digital

Fafo

-Dette er et viktig prosjekt som vil bidra til å løfte frem en viktig utfordring for næringen, sa næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen, da han mottok prosjektbeskrivelsen under lanseringen.

I løpet av kort tid vil mange av dere motta en spørreundersøkelse utsendt fra Fafo.

Svarene er med å danne grunnlag for prosjektet "Maritim kompetanse i en digital fremtid". Prosjektet vil bli en viktig kilde til den videre utviklingen av rammevilkår for fremtidens maritime næring.

Spørsmålet, som danner utgangspunktet for prosjektet, er hvordan den teknologiske utviklingen vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan bransjen kan og bør forholde seg proaktivt til det som ofte refereres til som det digitale skiftet.

Prosjektet tar videre sikte på å kartlegge hvilke implikasjoner disse endringene vil ha for de maritime utdanningsinstitusjonene, og hva som skal til for at disse er rustet til å utdanne og tilby riktig kompetanse til fremtidens medarbeidere.

Svar på undersøkelsen er anonyme, - og undersøkelsen vil sendes direkte fra Fafo med en egen link til besvarelse.

Vi håper dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen.

Bakgrunn
Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Gjennom flere tiår har innovasjon og teknologi vært drivere i næringen. Nå ser man at elektriske skip, økt datainnsamling, hybride løsninger, automatisering og autonomisering får store konsekvenser for hvordan skip skal driftes, vedlikeholdes og hvordan den maritime klyngen vil se ut. Som en konsekvens vil også næringens behov for kompetanse endres.

- Norske sjøfolk har i flere tiår brakt med seg sin erfaring og kunnskap inn i bedrifter i den maritime klyngen og er helt avgjørende for mye av den innovasjonskraften som finnes i denne næringen. Hvis den norske maritime klyngen skal fortsette å være verdensledende, er det viktig at vi har gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og den riktige kompetansen for fremtiden. Derfor går nå arbeidstaker og arbeidsgiversiden sammen for å kartlegge fremtidens behov, sier Hans Sande i Sjøoffiserforbundet.

Rederiforbundets Konjunkturundersøkelse 2018 viser at sjøfolk med operasjonell erfaring fra sjøen og folk med it-kompetanse er det rederiene vil ha størst behov for i årene som kommer.

- Det teknologiske skiftet vi står overfor kan bli en fantastisk mulighet for det maritime Norge, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Dette gir oss muligheten til å bygge nye maritime verdikjeder som vil gi arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for at næringen har den kompetansen den trenger også i en digital fremtid. Derfor er dette prosjektet så viktig, sier Solberg og legger til:

-Med stor omstillingsvilje og -evne fra både eiere, ansatte, regulerende myndigheter og teknologileverandører har vi tro på at den norske maritime klyngen kan være en ledende kraft også innenfor nye digitale løsninger.