Viderefør støtten til Skoleskipet Gann!

Maritimt Forum i Rogaland og Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum ber om at støtten til Skoleskipet Gann videreføres på dagens nivå

Skoleskipet Gann 3

I forslag til budsjett for 2019 foreslår fylkesrådmannen å redusere støtten til skoleskipet fra 1,5 millioner kroner til 0,5 millioner kroner.

For Rogaland fylkeskommune utgjør ikke denne støtten en stor andel av budsjettet, men det har stor betydning for Skoleskipet Gann å miste en million kroner i inntekter.

Maritimt Forum i Rogaland og Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum representerer den maritime næringen og vi er bekymret over at fylkesrådmannen ikke ser betydningen av det flotte maritime skoletilbudet Skoleskipet Gann tilbyr.

Skoleskipet Gann tilbyr en formell utdanning kombinert med praktisk erfaring som bidrar til at utdanningen fremstår som spennende og attraktiv. Kombinasjonen av formell utdanning og praktisk erfaring bidrar til at flere elever fullfører utdanningsløpet samt at de er mer attraktive som arbeidstakere i framtida. Skoleskipet Gann er et viktig alternativt skoletilbud på videregående nivå, og kan vise til høye søkertall og svært lite frafall.

Etter at fylkerskommunen la ned det maritime tilbudet på SOTS og flyttet all maritim utdanning til Karmsund videregående skole ser vi med bekymring på at søkertallene til maritime fag fra ungdom i Sør-Rogaland har sunket betraktelig.

Gjennom hele Norges historie har nærhet til havet vært viktig og i dag bor fortsatt nesten 75 prosent av Norges innbyggere langs kysten. Fortsatt er Norges avhengighet av havets ressurser høy, og maritim næring spiller her en nøkkelrolle.

Næringen er særlig viktig i Rogaland, med en verdiskaping på 37,6 mrd i 2016 (Kilde: Menon Economics). Med tanke på at Rogaland er det nest største maritime fylket, målt i verdiskaping , er det et paradoks at støtten til maritim utdanning svekkes. Den maritime næringen vil fortsette å vokse og vi trenger mange kloke hoder med maritimt kompetanse i åra framover i Rogaland.

For oss er Skoleskipet Gann et viktig ledd i den maritime utdanningen og en viktig bidragsyter knyttet til å bygge opp maritim kompetanse blant dagens unge.

Vi oppfordrer fylkespolitikerne å opprettholde støtten på 1,5 millioner til Skoleskipet Gann i budsjettet for 2019 og jobbe sammen med skoleskipet og næringen for å sikre en god og bærekraftig statlig finansiering i framtida.

Fride Solbakken, Maritimt Forum for Stavangerregionen
Sverre Meling jr., Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
Henning T. Lystad, Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum