Vi ønsker GIEK og Eksportkreditt velkommen til Stavanger

Maritimt Forum for Stavangerregionen og Næringsforeningen i Stavanger-regionen mener at det nye sammenslåtte Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) bør lokaliseres til Stavanger.

Giek Eksportkreditt Stavanger

Et nytt og sammenslått GIEK og Eksportkreditt bør lokaliseres hvor behovet og morgendagens havnæringer befinner seg, som er langs Vestlandskysten.

Tilgangen til kapital ved investeringer er i stor grad knyttet til forståelse for livet langs kysten. I Stavangerregionen ligger det en verdensledende havklynge. Offshore, maritim og havbruk har sammen med gode utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø, fremragende kompetansemiljøer som både kan spille på lag med og rekruttere til det nye sammenslåtte GIEK/Eksportkreditt. Her er bedriftene som er i omstilling og som skal utvikle fremtidens marine og maritime klynge. Bedrifter som trenger kapital og som skal bruke den nye etatens tjenester.

Vi mener at den nye virksomheten bør lokaliserer nær de eksportrettete bedriftene for å få en bredere oversikt og innsikt i de eksportrettede havnæringene, komme tettere på den næringsfaglige kompetansen og innovasjonskraften og få bedre kontakt med og forståelse for sine kunder.

Vi vet at potensialet for vekst i eksport i havnæringene er stort. SINTEF Ocean mener at Norge kan øke verdiskapingen fra havnæringene med 40 % fram til 2050. Skal Norge igjen øke sin eksport, er næringsutvikling i havnæringene avgjørende.

I Stavangerregionen ser vi en økning i nye markeder som offshore vind og offshore havbruk Dette gjenspeiler seg i opprettelsen av nye bedrifter og endringer i porteføljen til eksisterende bedrifter innenfor offshore, maritim og marin sektor.

Energisektoren er Norges ledende eksportnæring. Industrikompetanse man har fra olje- og gassindustrien hvor man besitter en betydelig ingeniør- og forretningskompetanse, er direkte overførbar til fornybare industrier. Ved å lokalisere seg i Stavanger vil GIEK og Eksportkreditt plante flagget midt i Norges fornybarhovedstad. Transformasjonen er i full gang, og de store prosjektene innen havvind, hydrogen, karbonfangst og lagring etc rulles nå ut. Ett eksempel: Equinor er nå med på det som er verdens største bunnfaste havvindprosjekt, verdens største flytende havvindprosjekt, USA-historienes største, Japans første og største og Koreas første som kan bli verdens største. I sum er dette enorme grønne industriprosjekter med utgangspunkt i denne regionen.

Stavangers finansnæring er sterkt voksende og har alltid hatt et internasjonalt perspektiv. Finans- og investeringsmiljøene og bankene opererer i internasjonale nettverk. Store utenlandske aktører kommer hit for å investere pengene sine. Det gjelder både innenfor Private Equity (PE) og fond. Lang erfaring med og nære relasjoner til ledende globale fondsforvaltere og investorer er bygget opp over tid.

Norges energihovedstad har bygget opp landets største klynge innen etablering og drift av aktive fond som gjør investeringer i selskap i den hensikt å videreutvikle selskapet – teknologisk og kommersielt. Forutsetningen er at man har den nødvendige finanskompetanse som i samarbeid med spesifikk industrikompetanse kan gjøre gode investeringer. Dette må ses på som et varemerke for denne regionen. Samtidig som god lønnsomhet og mye kapital danner grunnlag for vekst i finansmiljøet, bidrar også dette til stor verdiskaping i øvrig næring. I verdikjeden inngår både investorer, forvaltere og rådgivere, finansiering og kreditt – og også deler av forsikringsbransjen. Inkludert bankvirksomhet, snakker vi om en enorm kapitalstørrelse. Det er også spesielt for regionen at det finnes så bransjespesifikke fond tuftet på kunnskap fra industrien. Dette skiller seg ut både nasjonalt og internasjonalt. En Deloitte-rapport utarbeidet i forbindelse med lokaliseringen av fornybarfondet Nysnø til Stavanger, viser for øvrig til at Stavangerregionen har best renommé hva gjelder investeringsmiljø «og evner å tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kompetanse og kapital».

Stavanger har også behov for statlige arbeidsplasser. Selv om det først og fremst er andre grunner til at denne regionen bør være et foretrukket lokaliseringssted for Giek/Eksportkreditt, er det et faktum at det forholdsmessig er langt færre statlige arbeidsplasser her enn i byer som for eksempel Bergen og Trondheim. Det er ingen grunn til at disse skjevhetene skal forsterke seg ytterligere.

Vi ber politikerne om å støtte forslaget om at sammenslått GIEK og Eksportkreditt skal flyttes ut av Oslo og nærmere det næringslivet de er satt til å betjene. Når det gjelder geografisk lokalisering mener vi at Stavanger vil være det beste stedet for det nye hovedkontoret til GIEK og Eksportkreditt.

Fride Solbakken
Daglig leder
Maritimt Forum for Stavangerregionen

Harald Minge
Administrerende direktør
Næringsforeningen i Stavanger-regionen